Hur blir slutet då?

Vi har sett tidigare, hur det kan gå när man lyfter Israels Messias ut ur de sammanhang Han figurerar i.
En rent av främmande farbror kan träda fram…

Här följer den femte, sjätte sjunde och åttonde delen om Jesus, i Guds romanserie om sina sju högtider, plus en. Om hans återkomst… och den nya begynnelsen…

Del 5 ”Mitt liv som Skördeman”
Del 6 ”Mitt liv som Överstepräst”
Del 7 ”Mitt liv som Regent”
…och
Del 8 ”Mitt liv som danslärare”

Del 1-3 klicka här
Del 4 klicka här

simchat-torah
Är slutet på berättelsen i rullen bara början????

Romanen om Jesus, baserad på Sanningen, som nu börjar gå mot sitt slut, blir allt mer spännande. Vad kommer hända? Hur avslutar författaren det hela?

Vi vet ju att huvudpersonen, Messias själv, kom för att reparera och återuppbygga sin församling, sitt folk, Israel. Men oj så omöjligt det verkar…

Men faktum kvarstår… när den saliga tjejen Miriam en dag fick besök av en Guds ängel vid namn Gabriel så sa han så här:

Se, du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. Han skall bli stor och kallas den Högstes Son, och Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron. Han skall vara konung över Jakobs hus för evigt, och hans rike skall aldrig få något slut. (Luk 1:31-33)

Ett par saker här innan vi går vidare…

  • Hinten i namnet, Jesus, som är Yeshua på Hebreiska, betyder Frälsare. Här ligger lite av uppdraget i vad Han, denne lille bebis skall göra.
  • Vidare så målar Gabriel upp bilden lite klarare. Han skall återupprätta Davids tron. David var den kung som förenade och regerade över ett enat Israel.
  • Jakobs hus består av de tolv stammarna. Det är över dem som denne Frälsare skall regera över i alla evig tid.

Men… Jo, vi återkommer till detta snart…

Skördemannen

Det började närma sig. Trettio dagar innan det var dags för skördens bärgning skickades killen med trumpeten ut för att väcka folket.

Hans budskap under 30 dagar var att förbereda folket.

17

Haaalllåååå, Gör dig redo! NU!

Snart skall vi nämligen ha skördefest. Fixa era redskap. Vässa knivarna. Fyll på lamporna med olja, för chefen kommer och hämtar oss mitt i mörkret!

När trumpeterna ljöd så var det dags att skärpa sina sinnen. För när den sista trumpeten ljuder så är det dags…
Det handlar om tajming och tålamod och att förstå tiderna.

”Med himmelriket är det som när en man hade sått god säd i sin åker. Medan alla låg och sov, kom hans fiende och sådde ogräs mitt ibland vetet och gick sedan sin väg. När säden växte upp och gick i ax, visade sig också ogräset. Då gick tjänarna till sin herre och sade: ”Herre var det inte god säd du sådde i din åker? Varifrån kommer då ogräset? Han svarade: Det är en fiende som har varit framme.” Tjänarna frågade? ”Skall vi alltså gå och rensa bort ogräset? –”Nej”, svarade han, ”då kan ni rycka upp vetet samtidigt som ni rensar bort ogräset. Låt båda växa tills det är dags att skörda. När skördetiden kommer skall jag säga till dem som skall skörda: ”Rensa första bort ogräset och bind ihop det i knippen att eldas upp. Men vetet skall ni samla i min lada.” (Matteus 13: 24-30)

Ogräset rycks först bort. Sen samlas vetet in till Hans hus.

Vart befinner sig då denna växtlighet som skall tas om hand i skördetiden.
-Jo, utspridd över hela detta klot.

Mose, den störste profeten av alla, berättade innan de ens hade kommit in i det utlovade landet att de skulle splittras som nation och bli utspridda.
MEN, han slutade inte där, utan profeterade även att de skulle samlas in igen.

HERREN, din Gud, skall då åter samla dig från alla folk, dit han har skingrat dig. Även om dina fördrivna skulle vara vid himlens ände, skulle HERREN, din Gud, samla dig därifrån och hämta dig därifrån. (5 Mos 30:4)

Skördemannen själv, som förstår att profeterna talat om Honom, bekräftar denna tanke vid ett tillfälle när han undervisar sina lärjungar. Han berättar följande:

Med starkt basunljud skall han sända ut sina änglar, och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra. (Matt 24:31)

grim-reaper-evil-horror-1
Ogräset rycks upp till en plats för död

Tecknet är den stora basunen, den sista tonen skall eka över hela världen.

Först rycks ogräset upp, som vi såg ovan.

Det blir dramatiskt, men Jesus berättar även denna story och kopplar det till Noa och Lot.

Noa, som lyfts upp för att senare ta del av den nya jorden. De ogudaktigas liv rycks bort från världen och får inte komma tillbaka.

Lot, som även han förs upp till en högre plats och skyddas domen som drabbade de som inte tagit emot rättfärdigheten:

På samma sätt skall det vara den dag då Människosonen uppenbarar sig. Om någon den dagen är uppe på taket och har sina tillhörigheter i huset, skall han inte gå ner och hämta dem…. På samma sätt skall den som är ute på åkern inte vända tillbaka hem. ag säger er: Den natten skall två ligga i samma säng. Den ene skall tas med och den andre skall lämnas kvar. Två kvinnor skall mala tillsammans. Den ena skall tas med och den andra lämnas kvar. (Luk 17:30-31, 34-5)

Starka och ganska radikala ord. Men om nu ogräset rycks upp först enligt, Jesu tidigare ord… så naturligtvis undrar lärjungarna om Han nu kunde förtydliga detta, då det handlar om människor. Vem rycks bort och vem lämnas kvar?

De frågade honom: ”Var då, Herre?” Han svarade dem: ”Där den döda kroppen ligger, där kommer gamarna att samlas.” (Luk 17:37)

Likt i berättelsen om Noa, så rycktes det ogudaktigas liv från jordelivet, bort till en plats där de döda samlats och asätarna festar på deras kroppar. Ingen trevlig plats, inget paradis direkt…

De vars liv som lämnats kvar och lyfts upp på en högre plats, går vidare in mot en ny skapelse.

Denna händelse, om skördefesten, finns profetiskt nedstoppad i 3 Mosebok 23, där vi kan läsa om Trumpethögtiden. Den femte av Guds Högtider som handlar om Messias och är kopplad till basuljudet.

Säg till Israels barn: I sjunde månaden, på första dagen i månaden, skall ni hålla sabbatsvila, en minneshögtid med basunklang, en helig sammankomst. (3 Mos 23:24)

Ordet sammankomst är ordet för övning. Detta firas och repeteras från år till år som en profetisk övning för något som komma skall, som har med Messias att göra.

Paulus hänvisar även han till denna Högtid när han undervisar om denna skördens dag.

Liksom i Adam alla dör, så skall också i Kristus alla göras levande. en var och en i sin ordning: Kristus som förstlingen och sedan, vid hans ankomst, de som tillhör honom. Se, jag säger er en hemlighet: Vi skall inte alla insomna, men vi skall alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda och de döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas. (1 Kor 15:22-23, 51-52)

Än idag blåser man under trettio dagar en serie av tre shofarstötar som symboliserar omvändelse och uppvaknande. Men under själva trumpethögtidens dag, som även markerar det Bibliska nyåret, blåses den fjärde och sista!!!

Tyvärr har kyrkohistorien lyft bort mycket av denna undervisning, så det kan vara svårt att koppla till dessa underbara löften från profeten Mose, om uppsamlandet och sluttampen på återupprättelsen av sitt folk.
Men Jesus bygger sitt liv och tjänst på dessa monster och profetior. Precis som han gjorde under påsken. Så vi kan frimodigt komma tillbaka till våra Andliga Rötter i Skriften utan att bry sig om larvet från religiösa människors anklagelser hit och dit.

Nästa steg är Försoningsdagen.

Inför domaren

Nu skall domen fastslås. Kung David säger så här om Guds domslut:

Min själ är sönderkrossad av ständig längtan efter dina domslut. Mitt i natten stiger jag upp för att tacka dig för dina rättfärdiga domslut. (Ps 119:20, 62)

David längtar efter Guds domslut, för de är rättfärdiga.

Gud kommer döma rättfärdigt och inte rättvist.

Metamorphosys Of Time - Africa
När tiden är inne skall vi alla stå inför dommaren.

Glöm inte att en dom kan vara både friande, såväl som skyldigförklarande. David kände att han hade det rätt med Gud, och längtade tills rättfärdighet skipas

När det finns ett tempel, så är det på denna dag då översteprästen går in i det allra heligaste för att frambringa offrets blod.
Herren ger då sin dom, baserat på om offret var felfritt… Var församlingen fri eller skyldig?

Än idag så ber man årligen, på denna dag, om Herrens förbarmande, barmärtighet och nåd.
Man slår sig för bröstet och erkänner sig skyldig till synd i både handling, tanke och känsloliv.
” HERRE min klippa och återlösare… Inget är gömt för dig…. Förlåt oss våra synder… försona oss… må synderna försvinna genom din barmhärtighet…”

Denna dom är baserad på HERRENs rättfärdighet och inte på våra gärningar.

När vi i framtiden samlats av Skördemannen,  och ställts inför rätta… må vår tillit till vår Översteprästs egna syndfria liv… och må Hans offerblod ge oss en försonande frigivande dom på denna snara framtida allvarets dag.

Det finns en intressant vers i Sakarja.

På den dagen skall HERREN beskydda Jerusalems invånare. På den dagen skall den svagaste bland dem vara som David, och Davids hus skall vara som Gud, såsom HERRENS ängel framför dem. På den dagen skall jag bestämma mig för att utrota alla hednafolk som kommer mot Jerusalem. Men över Davids hus och över Jerusalems invånare skall jag utgjuta nådens och bönens Ande, så att de ser upp till mig som de har genomborrat. De skall sörja honom så som man sörjer ende sonen, och de skall gråta bittert över honom, så som man gråter över sin förstfödde. (Sak 12:8-10)

Att skilja sig från Israel ser inte ut att vara nyckel till framgång i framtiden.
Det är därför Jesus och apostlarna lägger mycket vikt i sin undervisning för att hjälpa oss att se oss som Inympade i Israel och före detta hedningar.
Inte troende hedningar!!!

Herren kommer utrota hednafolken.

Dessutom, det som är så intressant, att när domen faller skall vi Israeliter se upp på honom som de har genomborrat.

Men vem är det då?

Ordagrant så står det inte ”…se upp till mig som de har….”, utan ”till Aleph-Tav”.

Som vi sett tidigare så är Aleph och tav Aleph Tavde första och sista bokstäverna i det Hebreiska alfabetet… och ger Jesus ord till Johannes en spännande mening när Messias förklarar att han är Alpha Omega Aleph Tav, början och slutet.

Det antika Hebreiska skrevs med bilder, precis som alla andra antika språk, och tecknet Aleph utgjordes av bilden av en oxe. Innebörden är styrka.

Tav utgjordes av tecket för ett kors.

aleph-tav antik
Aleph Tav på antik Hebreiska

Tillåter man sig lägga ihop detta, från höger till vänster, så ser vi hur Jesus i en djupare innebörd säger att Han är den Han är genom styrkan/kraften i det att han blev offrades på trät.

Tillbaka till versen.

På domens dag skall vi se upp till Messias, som ger oss styrka och kraft genom sin död, så vi kan gå vidare in i nästa rike och tidsålder…

Det är nu… nu vi går in i det fysiska Messianska riket.

Men först en liten bensträckare:

Den Rättfärdiga regenten

Den sista dagen, vilodagen, den sjunde dagen Sabbaten.

Låt oss påminna oss och överblicka historien från den dagen då Herren skapade Adam till idag.

Dag 1     skapade ljuset och som skilde sig från ljuset
Dag 2    separerade vatten från land
Dag 3    jorden frambringade örter och frön
Dag 4    gjorde solen, stjärnorna
Dag 5    skapade livet, djur
Dag 6    skapade människan
Dag 7   vilodagen

Korresponderat till historia blir detta:
Dag 1                        skapade ljuset och som skilde sig från ljuset
År 0-999                Adam & Eva syndar och dör under den första ”dagen”

Dag 2                       separerade vatten från land
År 1000-1999     Berättelsen om Noa, hur vattnet täckte jorden

Dag 3                       jorden frambringade örter och frön
År 2000-2999    Abraham och hur hans ”frö/säd” skall bli till välsignelse

Dag 4                       gjorde solen, stjärnorna
År 3000-3999     Profet och kungaperioden. Kung och profet liknas vid stjärnor

Dag 5                        skapade livet, djur
År 4000-4999     Messias föds och genom Hans verk uppfylls löftena om Livet

Dag 6                       skapade människan med uppdrag att föröka sig
År 5000-5999    Vi har uppfyllt hela gjorden. Rest till månen och till havens djup

Dag 7                       Sabbaten/Vilodagen
År 6000- 6999   Messianska Kunga Riket/Tusenårsriket

Den sista dagen/ sista tusen åren kopplas till Sabbaten.
Jesus gör ingen hemlighet till att det faktiskt är Han som är Herre över Sabbaten, så det är inget vi bör bråka om.
Den gäller, och när Han kommer tillbaka skall Han regera.
Han skall tillslut få sin Tron i Jerusalem och vi skall hänga med honom där tills den andra döden träder i kraft.

I Guds tidslinje så kommer Lövhyddohögtiden efter Försoningsdagen.
Nu går man från allvaret till festen. Tiden här emellan bygger man en hydda.

Sidospår:
Gud befaller Israel att de skall bygga ett tabernakel. I skriften är ordet för denna helgedom, tabernaklet, Mishkan.
Varför befaller han detta?
-Det har med att Han vill ha en boningsplats hos människan.

I Judisk tradition så gavs denna befallning av Gud när Mose kom ner från Sinai andra gången med de nya stentavlorna.

Vilket var ett bevis på att Gud förlåtit folket från deras synd i och med avgudadyrkan och guldkalven.
Intressant tajming….

Tänk att man nu under Tabernakelhögtiden fortsätter, än idag, att bygga en hydda är för att påminna sig att vi är bräckliga och att vi är beroende av Gud.
Det är även en påminnelse att Gud ytterst vill ha sin boning bland oss.

Det är den stora ljushögtiden och glädjens högtid.

Och visst, när Messias kommer för att sätta upp sitt fysiska rike och Han ord skall utgå från Sion… vilken glädje och ljus framtid.

Halleluja!!!!!!

Även det här är en skördehögtid.

Skördehögtiden skall du fira när du skördar förstlingsfrukten av ditt arbete, det du har sått på marken. Bärgningshögtiden skall du fira vid årets utgång, när du inbärgar frukten av ditt arbete från marken. (2 Mos 23:16)

YE0232356_wa
Vilket guldläge… vi bli inympade in i Guds plan med Israel…

För oss i nationerna som blir inympade i Israel genom vår tro, finner även tröst i dessa underbara ord. Profetiska ord som läggs i Messias mun:

Och nu säger HERREN, han som från moderlivet danade mig till sin tjänare, för att föra Jakob tillbaka till honom, så att Israel samlas hos honom – ty jag är ärad i HERRENS ögon, och min Gud är min starkhet, han säger: Det är för lite för dig, då du är min tjänare, att endast upprätta Jakobs stammar och föra tillbaka de bevarade av Israel. Jag skall sätta dig till ett ljus för hednafolken, för att du skall bli min frälsning intill jordens yttersta gräns. (Jes 49:5-6)

Mitt i allt detta upprättande av Israel, som om det inte var nog… så var det en större plan att vi, genom att han sådde ut delar av sitt folk, så blev vi insamlade med dem… under dessa höstens högtider.

Den andra delen, Juda hus, de bevarade denna Skrift och skatt åt oss.

Frälsningen, Yeshua, kommer från judarna…. -Jesus

Dessutom… när det står att ”…du skall bli min frälsning intill jordens yttersta gräns… så står det ordet Yeshua… alltså Jesus tilltalsnamn…
Mäktigt!

En liten sammanfattning:

feastmenora

-Fredrik

Pssssst… ja visst ja…en sak till…

Den åttonde dagen. Eller som man säger, den första dagen.
Skriften är ju skriven i cykler om sju… så åtta blir ju den första dagen i den nya begynnelsen.

På åttonde dagen skall ni hålla en helig sammankomst…( 3 Mos 23:36)

Man har nu tagit del av hela Guds undervisning som gavs genom mose och man markerar detta med en sammankomst och traditionellt så firar man med att dansa med Skriften.

Dagen heter Simchat Torah, och betyder typ: Glädjen i Guds undervisning

 

Dans är glädje…

För de flesta, förutom i för många i kyrkan, så är dans kopplat till glädje. Och där glädje flödar, finns inga bekymmer.

Efter tusenårsriket skall vi dansa in i evigheten… den eviga evigheten… i Glädje med Det Levande Ordet som dansmästare!!!!

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: